<< Nazaj

Politika zasebnosti in splošni pogoji poslovanja

Namen Politike zasebnosti RADON REŠITVE je seznanitev obiskovalcev (v nadaljevanju tudi: posameznik, obiskovalec ali vi) spletnega mesta www.radon-resitve.si in spletnega mesta www.radon.si (posamično: spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Strokovne in tehnične dejavnosti, Katja König s.p., e-naslov: info@radon-resitve.si ali info@radon.si (v nadaljevanju: RADON REŠITVE, podjetje, mi ali upravljavec), matična številka: 7119283000.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov navajate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

 

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v Politiki zasebnosti.

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom

Anonimiziranje: je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje Strokovne in tehnične dejavnosti, Katja König s.p., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. V podjetju RADON REŠITVE je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu.

 

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasnega in nedvoumnega soglasja zadevnih posameznikov za naslednje namene:

 • naročilo naših produktov ali storitev,
 • izpolnitev kontaktnega obrazca,
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani,
 • sodelovanje v raziskavah financiranih s strani Urada RS za varstvo pred sevanji, ali
 • zakonsko predpisanih meritvah radona v delovnem okolju (ZVISJV-1).

 Obdelava na podlagi pogodbe in namen obdelave:

 • sklenitev in izvajanje pogodbe,
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu ,
 • za izvedbo storitev,
 • za reševanje reklamacij,
 • hranjenje podatkov o nakupu v skladu z veljavno zakonodajo,
 • hranjenje podatkov o meritvah, objektu in zavezancih skladno z ZVISJV-1.

 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine:

 • neosebni podatki: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše storitve;
 • osebni podatki: podatke pridobivamo, če jih izrecno sporočite.

Za potrebe poslovanja, odgovora na povpraševanje, sodelovanje v promocijskih ponudbah in obdelave vašega naročila produktov/storitev zbiramo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • e-mail,
 • naslov,
 • telefonsko številko, in
 • v primeru naročila produkta/storitev tudi vaš TRR.

V skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) zbiramo podatke o objektu, kjer se izvajajo meritve radona in podatke o zavezancih za meritve radona v delovnem okolju, ki jih posredujemo v zbirko podatkov o meritvah radona, ki jo vodi Urad RS za varstvo pred sevanji.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo naših storitev. Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih  podatkov  tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen za podatke, ki jih od nas zahteva Urad RS za varstvo pred sevanji, kot je določeno v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate storitve, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije.

 

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov brez dovoljenja (privolitve ali avtorizacije) nosilca starševske odgovornosti (enega od staršev ali skrbnikov). Namerno ne bomo zbirali osebnih podatkov oseb, za katere vemo, da so mlajše od 16 let, ali jih kakor koli uporabljali ali jih razkrivali tretji nepooblaščeni osebi brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

 

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

 

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

V skladu z določili GDPR ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Pri uveljavljanju  pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu. Vašo vlogo bo obravnavala pooblaščena oseba in v roku 10 dni nanjo odgovorila v skladu z GDPR.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo lahko zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti našo potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave zanj.

Na podlagi zahteve posameznika zagotovimo kopijo njegovih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da  brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA (»pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke sprejmemo razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da obvestimo druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da omejimo obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, za katero lahko preverimo točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih posedujemo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri slednjem ovirali, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi ali kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba.  Osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na elektronski naslov: info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu oziroma po pošti na naslov Strokovne in tehnične dejavnosti, Katja König s.p., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

V primeru kršitve osebnih podatkov bomo o tem obvestili pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bomo o tem obvestili policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestili posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je posameznik pri upravljavcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri upravljavcu v roku 15 dni. O pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

 

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotki omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje, zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne.

Od piškotkov lahko kadarkoli odstopite.

 

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO

Na naši spletni strani uporabljamo le piškotke s katerimi beležimo statistične podatke o obiskanosti spletne strani. Vsi podatki so anonimizirani. Na naši spletni strani ne uporabljamo nobenih piškotkov, ki se uporabljajo ali so povezani z oglaševanjem ali socialnimi omrežji.

_gat Google Analytics Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani (čas hrambe je 10 min).
_gid Google Analytics Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani (čas hrambe je 1 dan).
_ga Google Analytics Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani (čas hrambe je 2 leti).

 

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

 

PRIGLASITEV

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi piškotke na vašem računalniku, tablici ali na mobilni napravi.

 

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na  naši spletni strani.

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA RADON REŠITVE

 

Splošni pogoji spletne trgovine www.radon-resitve.si in www.radon.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji spletnega trgovanja se nanašajo na prodajo preko spletnih strani www.radon-resitve.si in www.radon.si (v nadaljevanju “trgovina” ali “RADON REŠITVE”), katere lastnik je Strokovne in tehnične dejavnosti, Katja König s.p., e-naslov: info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu (v nadaljevanju: RADON REŠITVE, podjetje, mi ali upravljavec), matična številka: 7119283000.

Splošni pogoji trgovanja po spletu obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem izdelkov.

 

Zavezanec za DDV: NE, na podlagi 1.odstavka 94. člena ZDDV-1.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

– kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

– bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

– dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

– pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

– vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebuje davek, stroške prevoza in način plačila. Prav tako mora biti razviden tudi časovni rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, pa tudi to, če in koliko stane kupca vračilo artikla,

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

PONUDBA ARTIKLOV

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba www.radon-resitve.si in www.radon.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

 

CENE

Cene so predstavljene kot spletne cene. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila predračuna z nakazilom na TRR.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR), DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

 

GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Prijavo stvarne napake sporočite na info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

 

ODGOVORNOST

AŽURNOST PODATKOV

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Naročilo se sklepa v slovenskem jeziku. Naročilo je shranjeno na strežniku spletne trgovine www.radon-resitve.si ali www.radon.si. Vpogled v naročilo oz. kopijo naročila lahko kadarkoli zahtevate, tako da nam pišete na info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu. Mi pa vam jo bomo posredovali po e-mailu. Pregled vašega naročila dobite tudi v potrditvenem e-mailu.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih posreduje kupec družbi so predmet uporabe in varovanja skladno z veljavno zakonodajo.

Podjetje se zavezuje, da bo ravnala z osebnimi podatki skrbno in izključno za namene komuniciranja s kupcem in izvedbe naročila, pri čemer osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim brez predhodnega soglasja kupca. Ne glede na navedeno se kupec izrecno strinja, da lahko podjetje posreduje njegove osebne podatke tretjim subjektom za namene izvedbe naročila in sicer ne glede na to, ali imajo takšni subjekti sedež v Republiki Sloveniji ali kjerkoli v tujini.

S prostovoljnim posredovanjem svojih osebnih podatkov, kupec izrecno soglaša, da podjetje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z naslednjimi osebnimi podatki:

 • ime in priimek, naslov, e-mail, telefon

Kupec izrecno soglaša, da ga podjetje kontaktira preko elektronskih komunikacijskih sredstev razen v primeru, ko kupec slednjemu izrecno pisno nasprotuje.

Za več podrobnosti o varovanju osebnih podatkov v našem podjetju preverite našo politiko zasebnosti.

 

SLIKE IN BESEDILO

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Ponudnik ne odgovarja, če se izdelek ne ujema z izgledom izdelka na sliki. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za morebitne napake pri opisih izdelkov ne odgovarjamo.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbe lahko podate na e-naslov: info@radon-resitve.si, info@jakobbbbtest.smoki-project.eu ali po telefonu 031 35 20 20.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

RADON REŠTVE se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si RADON REŠTVE prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je sporočilo oddano v roku. Če potrošnik odstopi od pogodbe, se mu vrnejo vsa opravljena plačila (kupnina, stroški dostave) takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Če je blago pasivni detektor radona se mora vrniti v originalno zatesnjeni embalaži. Ko se detektor enkrat vzame iz zatesnjene originalne embalaže, ni več uporaben, zato se kupnina ne more vrniti.

Vračilo kupnine bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila kupnine vršimo na TRR kupca.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

 1. Postopek vračila blaga

– vrnite celoten izdelek in ne morebiti posamičen del v originalni embalaži,

– priložite originalni račun,

– pošljite sporočilo z zahtevo o odstopu od pogodbe/nakupa na e-naslov info@radon-resitve.si ali info@jakobbbbtest.smoki-project.eu,

– naslov za vračilo blaga prodajalcu je Katja König s.p., PE RADON REŠITVE, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana,

– stroške pošiljanja krije pošiljatelj.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo izdelkov med vračilom.

 

 1. Vračilo izdelkov prejetih kot nagrada

V primeru, da je vsaj en izdelek v naročilu naročen po redni poti in redni ceni in vsaj en izdelek v istem naročilu pridobljen npr. kot nagrada, bonus ob naročilu ali sicer brezplačno (promocijsko), se takšnega naročenega izdelka ne more vračati / zavračati ali zahtevati kakršnakoli vračila / povračila / odškodnine ali imeti zahtevke iz naslova dobave brezplačnega izdelka.

 

 1. Reklamacijske napake na izdelku

Odgovornost družbe za napako na izdelku velja le za izdelke s skrito napako, ki ni bila vidna kupcu ob prevzemu izdelka. Pravico do popravila ali zamenjave izdelka z odkrito napako ima izključno kupec izdelka.

Možnost vračila ali zamenjave izdelka ne velja za izdelke poškodovane med prevozom, za katere je dolžnost kupca, da z njimi sooči prevoznika ob prevzemu izdelka, poškodovanje izdelkov zaradi nevestnega ravnanja ali zaradi nespoštovanja navodil za uporabo oziroma zaradi neoobičajne uporabe.

Izdelek se vrača na stroške kupca. Podjetje na podlagi pregleda in eventualnega testiranja izdelka ugotavlja utemeljenost reklamacije ter odloči o zamenjavi ali popravilu izdelka.

V primeru ugotovljene dejanske napake na izdelku za katero je odgovorna podjetje in je ugotovljena potreba po popravilu ali zamenjavi produkta, se kupcu povrnejo tudi stroški vračila izdelka v družbo.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi RADON REŠITVE ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

RADON REŠITVE, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Podatki o podjetju
Katja König s.p.,
strokovne in tehnične dejavnosti,
Klenik 58 A, 6257 Pivka,
TRR: SI56 1010 0005 9034 098
Matična številka: 7119283000


Telefon
+386 31 35 20 20


Podpora
info@radon-resitve.si

Radon rešitve

Nudimo meritve virov radona in rešitve
za poslovne in bivalne prostore.

Poglej>>

Politika zasebnosti in splošni pogoji poslovanja>>